Wyniki wyszukiwania dla zapytania: świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

1. Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje za 33 dni w roku
kalendarzowym - art.92 par.1 pkt 1 kp.
2. Zasiłek chorobowy pomniejsza się o 25% począwszy od 8 dnia orzeczonej
niezdolności do pracy (art.62 ust.3  ustawy z 25 czerwca 1999r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636, ze zmianami)).
kalendarzowym - art.92 par.1 pkt 1 kp.
2. Zasiłek chorobowy pomniejsza się o 25% począwszy od 8 dnia orzeczonej
niezdolności do pracy (art.62 ust.3  ustawy z 25 czerwca 1999r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636, ze zmianami)).


Dzieki za informacje, opieralem sie na materialach ZUS - jak zwykle nie
mogli podac precyzyjnie ;-)

Pozdrawiam
Konrad


1. W skardze konstytucyjnej z 19 stycznia 2006 r. Beata Rynkowska wniosła o stwierdzenie, czy art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) jest zgodny z z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym. Pracodawca skarżącej wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego nagród wypłaconych w okresie od sierpnia 2004 r. do stycznia 2005 r. Decyzją z 14 marca 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił uwzględnienia tych nagród. Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z 20 czerwca 2005 r. oddalił odwołanie skarżącej, a Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z 30 listopada 2005 r. oddalił apelację skarżącej.
http://aktyprawne.rp.pl/a...ictwo/index.spr

No tak, bo ja zrobiłam wyliczankę, gdzie pieniądze dostałabyś z firmy. Gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 20 pracowników, zasiłki wypłaca firma, która później sama rozlicza się z ZUS-em (art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)


Czy mogli mnie zwolnić? Czy nie powinni przedłużyć umowę do końca macierzyńskiego?


Przecież oni Cię nie zwolnili, tylko umowa się skończyła. Umowa o pracę na czas określony wygasa z upływem terminu na jaki została zawarta. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje Ci prawo do zasiłku macierzyńskiego, który otrzymujesz. Zatem wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

USTAWA o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 15. 1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego.
2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdza się na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy szukać w art. 41 i 53 KP oraz ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Przepisy nie uzależniają możliwości rozwiązania umowy o pracę od rodzaju umowy lecz od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli pracujesz u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a choroba trwa dłużej niż 3 miesiące, to pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli pracujesz dłużej niż 6 miesięcy, to jest to możliwe wówczas gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Jeżeli przyczyna oraz przewidywany okres nieobecności w pracy z powodu choroby jest z góry wiadomy ... pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o tym fakcie oraz o przewidywanym okresie nieobecności w pracy .Może dać bezpośredniemu przełożonemu kserokopię skierowania do placówki medycznej.
Paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281 / stanowi, że w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy , pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania , nie póżniej jednak niż w drugim dniu swojej nieobecności w pracy. Może to pracownik zrobić osobiście, telefonicznie, faksem , lub drogą pocztową. Jeżeli wysyła on zawiadomienie listem poleconym, to za datę zawiadomienia przyjmowana jest data stempla pocztowego.
Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy pracownik jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z 25.06 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa/Dz.U nr 60, poz. 636 z póżn. zm./


źródło: http://www.poradaprawna.p...ozycja&id=24051

Nie znam takiego zapisu. Bezpieczniej jest wypłacić 80% i przy nastepnej okazji wyrównać do 100% - nigdy odwrotnie bo odzyskać te pieniążki to już dużo trudniejsza sprawa.

USTAWA
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Art. 11. 1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.
1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.
2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
1) przypada w okresie ciąży;
2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. (uchylony).
4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.

^^^ Jak zwykle enigmatycznie - pozdrawiam.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
art. 11 ust.2 Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
1) przypada w okresie ciąży,
2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów,
3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.",

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 15. 1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego.
2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 15. 1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego.
2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.


A jak będzie w sytuacji kiedy to mąż poszkodowanej w wypadku prowadził samochód i doprowadził do kolizji z własnej winy

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa(publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267)
Art. 58. 1. Zaświadczenie lekarskie(czytaj zwolnienie dop. Z) wystawia się z dwiema kopiami:
1) oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2) pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony;
3) drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat.
Art. 62. 1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.
3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z poź. zmianami).

W karcie wypadku w drodze do pracy i z pracy, określa się okoliczności i przyczyny wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Ustaleń tych dokonują pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych będących pracownikami, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w stosunku do zleceniobiorców – zleceniodawca, w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność – ZUS itd). Dlatego też należy niezwłocznie powiadomić płatnika składek o takim zajściu, ponieważ sporządzi on dokumenty, które będą nam potrzebne przy ubieganiu się o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy powstałej w wyniku zdarzenia, które zaszło.

Nie znalazłem też żadnego przepisu prawa, który uzależniałby wysokość świadczenia wyplacanego w trakcie zwolnienia lekarskiego po wypadku od winy pracownika.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozdział 2 - Zasiłek chorobowy.

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru naliczania i rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, jakie przysługują pracownikom w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w interpretacji Ustawy z 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 31 poz 267 ze zm.), jakie zostały wprowadzone, po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz.771).

Więcej informacji pod numerem tel.: ( 022) 826 08 26

Proszę bardzo:

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) stanowi, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

- 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, lub też powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) ubezpieczony pracownik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

jeszcze ZUS może kontrolować
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) ubezpieczony pracownik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Art. 61. 1. Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d;

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,

c) ubezpieczonym będącym duchownymi,

d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
itp.
zmiany:
2006-12-19 Dz.U.2006.221.1615 art. 2
2007-03-16 Dz.U.2007.47.318 wynik. z
2007-07-01 Dz.U.2007.115.792 art. 2

USTAWA
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1999 r. Nr 60 poz. 636)
(tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267)

Sprawdź na L4 jaki jest kod .

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość podaje się z zastosowaniem następujących kodów literowych:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa…

kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie przekraczającej 60 dni -spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,

Wronka, coś takiego znalazłam:
Jeżeli powodem zwolnienia lekarskiego jest opieka nad chorym dzieckiem, zwolnienie będzie płatne w wysokości 80 % wynagrodzenia (zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

USTAWA
z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z dnia 20 października 2003 r.)
Dz.U.03.179.1750

Art. 60b. (79) Zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792).

Rozdział 7
Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Art. 111. Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek:

4) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską;

Art. 115. (113) 1. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 111 pkt 2, 4, 6-6c, 7, pkt 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 112 ust. 1, następuje decyzją:
1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1;
2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - w odniesieniu do pozostałych żołnierzy zawodowych korpusu oficerów oraz korpusu podoficerów zawodowych;
3) dowódcy jednostki wojskowej - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych korpusu szeregowych zawodowych.

No chyba wystarczy podstaw prawnych co????

Pozdrawiam

"Ivenhoe" npaisał Nie bardzo potrafię zrozumieć dlaczego Pan wentylator nie mając pojęcia o obowiązującym prawie wprowadza w błąd ludzi chorych, a być może i łatwowiernych/w nfow/ przełożonych.
Po pierwsze:
Art. 60b. Zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych z powodu choroby następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318).


Przede wszystkim to Ty się zapoznaj z powyższym aktem prawnym /ze zrozumieniem/ a potem dopiero dyskutuj !!! A i może jeszcze jedno jak już będziesz wykształconym medykiem to może sprawy medyczne będą Ci łatwiejsze do zrozumienia! Ja o czołgach się nie wypowiadam bo nie mam o nich pojęcia - poza tym że maja gąsienice itd itp.

Panowie proszę o spokój , swoje uszczypliwe uwagi proponuję przenieść na PRV.

witam
tuti
super ta ostatnia fotka

co do twojej koleżanki to oczywiście gratulacje.
Przepisy mówią:
" Przepisy wskazują, że stan ciąży w nie jest przesłanką do przerwania okresu urlopu wychowawczego. Pracownica w tym okresie uzyska bowiem świadczenie w postaci zasiłku macierzyńskiego.
Nie jest także możliwe uzyskanie zasiłku chorobowego na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Art. 12 ust. 2 tejże ustawy wskazuje, iż zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadający w czasie urlopu wychowawczego."
tzn. Nie może przerwać wychowawczego i iśc na zwolnienie z powodu ciąży.
Bedzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale jak dokładnie będzie on wyliczony tego Ci już nie powiem. Jeśli urodzi w czasie urlopu wychowawczego to jej automatycznie zawiesza wychowawczy, i po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wraca na ten niedokończony urlop wychowawczy.
mam nadzieję, że nie zagmatwałam... Niutek chyba pracuje w ZUS więc ona bedzie wiedziała najlepiej, albo kadrowa twojej kolezanki.

acha jutro jedziemy z M na długi weekend do jego rodziców więc odezwę się dopiero w środe jak wrócimy

buziolki

Dlaczego w takim razie świadczenie przedemerytalne jest okresem nieskładkowym, chociaż płaci się z niego również tylko składkę zdrowotną?[/quote]
Jak wobec tego rozumieć Art.7 pkt 2 ustawy emerytalnej - (okres pobierania renty chorobowej jest okresem nieskładkowym) ?[/quote

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim pytaniem. Pobuszowałem trochę w necie i znalazłem odpowiedz którą wklejam. W myśl art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) okres pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, zaliczany jest do okresów nieskładkowych. Należy przypomnieć, że taka renta była wypłacana wiele lat temu, w oparciu o ustawę z 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która obecnie już nie obowiązuje.

Renta chorobowa została zastąpiona świadczeniem rehabilitacyjnym.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest innym świadczeniem, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach. Dlatego też okres jej pobierania nie jest zaliczany do okresów składkowych i nieskładkowych, chyba że pobieranie tej renty łączone jest z działalnością zarobkową podlegającą ubezpieczeniu i opłacaniu składek.

Gazeta Pomorska

Dlaczego w takim razie świadczenie przedemerytalne jest okresem nieskładkowym, chociaż płaci się z niego również tylko składkę zdrowotną?

Jak wobec tego rozumieć Art.7 pkt 2 ustawy emerytalnej - (okres pobierania renty chorobowej jest okresem nieskładkowym) ?[/quote

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim pytaniem. Pobuszowałem trochę w necie i znalazłem odpowiedz którą wklejam. W myśl art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) okres pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, zaliczany jest do okresów nieskładkowych. Należy przypomnieć, że taka renta była wypłacana wiele lat temu, w oparciu o ustawę z 1974 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która obecnie już nie obowiązuje.

Renta chorobowa została zastąpiona świadczeniem rehabilitacyjnym.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest innym świadczeniem, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach. Dlatego też okres jej pobierania nie jest zaliczany do okresów składkowych i nieskładkowych, chyba że pobieranie tej renty łączone jest z działalnością zarobkową podlegającą ubezpieczeniu i opłacaniu składek.

czyli futka jest !!!!

1

czy to oznacza, że przedłużenie umowy będzie równoznaczne z podpisaniem nowej na nauczyciela kontraktowego z dniem 01.09.09?
Oczywiście nie. Twoja umowa zostanie (automatycznie) przedłużona do dnia porodu, a następnie (automatycznie) rozwiązana. Jednak zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa będziesz otrzymywać przez 20 tygodni zasiłek macierzyński z ZUS:
Art. 30. 4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.
Potem już nie przyługuje Ci urlop wychowawczy. Dyrektor może wówczas nawiązać z Tobą kolejną umowę, jednak nie jest do tego już obowiązany przepisami. Umowę może również nawiązać 1 września 2009, ale to raczej mało prawdopodobne, choć niewykluczone.

Jeżeli zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez okres co najmniej 180 dni i zachorował w czasie trwania tego ubezpieczenia. Jeżeli niezdolność do pracy z powodu Choroby będzie trwała nieprzerwanie nadal po ustaniu ubezpieczenia, za ten okres nabędzie również prawo do zasiłku Chorobowego. Wynika to z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie Choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267) dalej: ustawy zasiłkowej.
A jak dugo podlega ta pracownica ubezpieczeniu?

Art. 62 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.)
tekst jednolity z dnia 9 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 267) 1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków

Haneczko, do obliczenia chorobowego bierzesz średnią z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, z jednym małym wyjątkiem:

Art. 45. 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) - od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Z powyższego artykułu Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika jasno, że jeśli Twój pracownik jest zatrudniony na pełny etat, a jego wynagrodzenie jest (i było) równe minimalnemu wynagrodzeniu, to podstawą będzie właśnie to wynagrodzenie, a nie średnia.

Także popieram wyjaśnienie KOLEŻANKI. Na poparcie przytaczam odpowiedni cytat z właściwego rozporządzenia:

§ 11.

1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pozdrowienia dla Koleżanek ;-)))

Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Okres Wskaźnik w %
I kwartał 2001 r. 102,0
II kwartał 2001 r. 109,7
III kwartał 2001 r. 107,2
IV kwartał 2001 r. 97,8
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2001 r. nie podlega waloryzacji.
I kwartał 2002 r. 100,2
II kwartał 2002 r. 107,3
III kwartał 2002 r. 105,3
IV kwartał 2002 r. 95,8
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2002 r. nie podlega waloryzacji.
I kwartał 2003 r. 97,2
Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r. nie podlega waloryzacji.
Wysokość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ogłaszana jest przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na kwartał następny. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przeprowadzana jest po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego, wliczając w to również okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, jeli kontynuowana jest wypłata zasiłku. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach.
Podstawa prawna: ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636, z późn. zm.).

Spróbujmy

Imię Nazwisko ...................................................................................................Miejscowość, data
adres

.......................................................................Dowódca, Komendant, Kierownik nr nazwa JW
.........................................................................kod Miejscowość

.....W związku z uprawomocnieniem się z dniem 07.07.2008r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn. akt. SK16/06 (Dz.U. Nr119 poz. 771), w którym TK orzekł niezgodność art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 267 ze zm.) z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj:
- wynagrodzenia za czas choroby;
- zasiłku chorobowego;
oraz wyrównanie powyższych świadczeń za okres 3 lat wstecz wraz z należnymi odsetkami.

.........................................................................................Imię i Nazwisko, podpis
Powodzenia


Spróbujmy

Imię Nazwisko ...................................................................................................Miejscowość, data
adres

.......................................................................Dowóca, Komendant, Kierownik nr nazwa JW
.........................................................................kod Miejscowość

.....W związku z uprawomocnieniem się z dniem 07.07.2008r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn. akt. SK16/06 (Dz.U. Nr119 poz. 771), w którym TK orzekł niezgodność art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 267 ze zm.) z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj:
- wynagrodzenia za czas choroby;
- zasiłku chorobowego;
oraz wyrównanie powyższych świadczeń za okres 3 lat wstecz wraz z należnymi odsetkami.

.........................................................................................Imię i Nazwisko, podpis
Powodzenia

wielkie dzięki

wkleje na strone!
jakbyś miał coś przeciwko to usune
Pozdro!

Tak,to jest w MON-ie/brak wiedzy,potęguje../ W związku z uprawomocnieniem się z dniem 07.07.2008r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn. akt. SK16/06 (Dz.U. Nr119 poz. 771), w którym TK orzekł niezgodność art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 267 ze zm.) z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tj:
- wynagrodzenia za czas choroby;
- zasiłku chorobowego;
oraz wyrównanie powyższych świadczeń za okres 3 lat wstecz wraz z należnymi odsetkami.Od chwili złożenia wniosku,do pracodawcy.


Świadczenia zasiłkowe mają zastępować tylko te składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane w okresie, gdy pracownik nie może wykonywać pracyTakie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 grudnia 2007 r. (SK 45/06).
Trybunał stwierdził, że sam fakt obowiązywania lub nieobowiązywania regulaminu wynagradzania nie przesądza, czy poszczególne składniki wynagrodzenia podlegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w czasie pobierania zasiłku.

Pracodawca uzależnia natomiast możliwość uwzględnienia nagród w podstawie zasiłków okresowych od tego, czy układy zbiorowe pracy lub przepisy o wynagrodzeniu przewidują zmniejszanie lub zawieszanie tych nagród za okres pobierania zasiłku.

Celem ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest stworzenie systemu świadczeń kompensujących utratę zarobków. Świadczenia zasiłkowe mają zastępować tylko te składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane w okresie, gdy pracownik nie może wykonywać pracy.
Pozdrawiam

(16.04) Podwyżki dla nauczycieli na urlopach zdrowotnych

Ministerstwo edukacji przedstawiło opinię w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zdaniem MEN, przez użyty w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela zwrot „zachowuje prawo” należy rozumieć prawo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do wynagrodzenia zasadniczego aktualnie obowiązującego, a zatem również podwyższonego od 1 stycznia br. (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego).

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

Błędne jest utożsamienie wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela z zasiłkiem chorobowym przyznawanym po 33 dniu przebywania na długotrwałym zwolnieniu i które nie będąc wynagrodzeniem za pracę podlega szczególnym uregulowaniom w zakresie określania jego wysokości uregulowanym w przepisach ustawy 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

GŁOS NAUCZ.

Płatnik, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Liczbę ubezpieczonych ustala się na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- art. 61.

Otrzymałam z ZUSu pismo informujące o postępowaniu wyjaśniającym celem ustalenia faktu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z art.64 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Dokumenty złożono 01.09.2005, pismo otrzymałam z 29.09.2005. W rozmowie tel. z ZUS otrzymałam informację, iż z powodu dużej liczby takich spraw jestem przewidziana do kontroli na LISTOPAD, a do tego czasu nie otrzymam żadnych pieniędzy! Czy w świetle art.64 cytowanego powyżej jest to zgodne z prawem? ! Powinnam otrzymać zasiłek chorobowy za sierpień, obecnie kończy się wrzesień, w międzyczasie urodziłam dziecko w 31 tygodniu zagrożonej ciąży (WCZEŚNIAK wymagający opieki lekarskiej i stałych konsultacji), a więc należy mi się również świadczenie z tytułu macierzyńskiego. Czy w tej sytuacji mam pozostać bez środków do życia do listopada? Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Ojciec dziecka nie jest w stanie pomoc mi w żaden sposób, gdyż jest obecnie po ciężkim wypadku samochodowym. Proszę o szybką odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam, Alicja z córeczką.

Kto za grudzień zaplaci macierzyński : zus czy pracodawca?

Pracodawca - jeżeli zatrudniał powyżej 20 ubezpieczonych, ZUS - w pozostałych przypadkach (art. 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa - Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zmianami).

Na pewno masz racje.
Czy teraz coś się zmieni jeśli chodzi o Twoją odpowiedź?
A jeśli by pełnomocnika zrobić współwłaścicielem,

Mam duże wątpliwości (ale to już inna para "kaloszy") z uwagi na art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zmianami).

art. 92 § 3 pkt. 2 KP:
nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

ale pamiętaj, że w pewnych przypadkach niektórzy mają prawo do zas. chor. od 1 dnia ubezpieczenia, lub mogą mieć zachowaną ciągłość (do 30 dni przerwy) - m.in. art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

mampracownice która jest na zwolnieniu od 9,11,2005(ciąża) brutto 2500
Lp za listopad

1833,26-918,71%) x 100%=1490,26- wun za czas choroby

Jak napisałam powyżej, podstawę ustalasz z 12 m-cy poprzedzający m-c, w którym powstała niezdolność do pracy, chyba że istnieją przesłanki uniemożliwiające przyjęcie wynagrodzenia z tego okresu- patrz art 36 i 37 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Intryguje mnie jeszcze jedna kwestia, dlaczego przyjęłaś do wyliczenia kwotę 1833,26, a nie 2500 zł?

Reguluje to ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Art. 64. 1. Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

Moim zdaniem nie masz prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy, ponieważ jesteś uprawniony do zasiłku przedemerytalnego.

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 13. 1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;

4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ważne jest kiedy ustało ubezpieczenie (czyli tutaj stosunek pracy) a nie kiedy wręczono wypowiedzenie.

W skrócie zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.) 'Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Proszę oddać zwolnienie do ZUS

Podstaw prawna : Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267)
http://www.zus.pl/niusy/k050202.htm

W dzienniku, który podałaś jest tekst jednolity ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Z art. 18 ust. 1 i 2 wynika jasno, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
W czym problem?

No właśnie nie mam nic więcej, tylko to co na decyzji pisze tj: Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienieżnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa (tekst jednolity:Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.267) itd i ponizej w pouczeniu pkt. 2 ze zgodnie z przepisami powołanej ustawy itd i tu wymieniony rok kalendarzowy nie dłużej niż 12 miesięcy tj dni 360, dla mnie to kompletna bzdura , rowniez dobrze mogłoby to byc 355 dni lub 363 , zawsze gdzies cos ZUS urwie dla siebie , wspominajac urlopy macierzynskie , które były skracane o 1 dzien wcześniej ..... ehhhhh, tyle ze o tych zrobiło się głosno i mozna bylo walczyć z ZUSem o zwrocenie tego dnia.

Pozdrawiam Ola

Zgodnie z art 11 ust. 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.
Nadmienię tylko, że w myśl art art. 22 do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 i 5.

Dodam jeszcze, że osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Do okresów ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.
Są wyjatki od powyższej zasady- art 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

A zwolnienie lekarskie, które byłoby przedłużane na kolejne 2 -3 miesiące, byłoby opłacane zasiłkiem chorobowym wg podstawy z miesiąca poprzedzającego początek zwolnień (tj wg czerwca, ewentualnie średniej czerwiec -lipiec gdybym otrzymał je w sierpniu)
czy co miesiąc byłaby wyliczana nowa średnia z ostatnich podstaw?

Nie.
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

To może na początek Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999r. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.).

Do pobrania tekst ujednolicony w formacie PDF.

Tak musisz zrobic korektę za 12.2005 i 01.2006 oczywiście po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Skoro wasz zakład wypłacał zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński to również będzie wypłacał świadczenie rehabilitacyjne
Dopiero po otrzymaniu decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca może podjąć wypłatę tego świadczenia, które na pewno będzie przez ZUS przyznane od dnia następującego po dniu, w którym wyczerpał się okres zasiłkowy. Pracownica otrzyma więc świadczenie rehabilitacyjne ze stosownym wyrównaniem.
Podstawy prawne:1.ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 2. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.267) (kt)

należy wyliczyć wynagrodzenie nie w okresie 30 dni tylko w ilości dni danego m-ca

Do wyliczenia należy przyjąć 30 dni - art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zmianami).

Podstawę wymiaru ZUS wyliczy Ci z aktualnego tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czyli w twojej sutuacji będzie to działalnośc gospodatrcza.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 i nr 110, poz. 1256; 2000 nr 53, poz. 633; 2001 nr 99, poz. 1075 i nr 154, poz. 1791; 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 241, poz. 2074; 2004 nr 121, poz. 1264 oraz 2005 nr 10, poz. 71)

Wiadomość od Producenta :

Chcielibyśmy poinformować, że w celu polepszenia Państwa pracy z programem SYMFONIA® Kadry i Płace Premium w wersji 2009 przygotowaliśmy dodatkowe rozwiązanie:

WYRÓWNANIE ZASIŁKÓW umożliwia wyrównywanie podstaw zasiłków zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. Uwzględnia ono w podstawie wymiaru zasiłków składniki wynagrodzenia, od których opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, a które nie zostały wypłacane za okresy pobierania zasiłków.

Ponadto, w oparciu o art.42 pkt. 2,3,4,5 "Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa", zmieniono sposób uwzględniania składników wynagrodzeń przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (kwartalne, półroczne, roczne) w podstawach zasiłków.

Zasadnicza zmiana polega na uwzględnianiu części wynagrodzeń okresowych w podstawach zasiłków za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę miesiąca.
Mechanizm wyrównywania podstaw zasiłków jest uniwersalny i może mieć zastosowanie w przypadku zmiany regulaminu wynagrodzeń w firmie.

Zgodnie z art. 32 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, do których dziecko uczęszcza (nieprzewidziane to takie, o którym pracownik dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia),
porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3) innym chorym członkiem rodziny.

Ustawa, zwana potocznie ustawą zasiłkową, to ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Czołem!
Zasiłek opiekuńczy przysługuje na chore dziecko do ukończenia przez nie 14 roku życia rokrocznie w wymiarze 60 dni. Zasiłek ten wypłacany jest przez ZUS, więc nie obciąża pracodawcy i wynosi 80%. Płatny jest każdy jeden dzień tej opieki (nie ma więc sprawy jeśli weźmiesz tylko 3 dni tej opieki). Nie przysługuje on jeżeli poza Tobą są w domu inni członkowie rodziny (babcia, teściowa itp), którzy mogą sie dzieckiem zająć. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 2. (podstawa prawna - ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, art 32; Dz.U. nr 60, poz.636 z 1999 r , z późn. zm.)
Zwolnienie lekarskie wystawiane jest na Ciebie, wszystko jedno od jakiego lekarza. Jest na nim wypełniona rubryczka "stopień pokrewieństwa" i to wskazuje na opiekę a nie na zwykłe zwolnienie.
Co do faktu, że należy je wziąć w ostatnim dniu macierzyńskiego - pierwsze słyszę i wygląda to dziwnie. W przepisach ZUS nic takiego nie widzę.
Jeśli weźmiesz zwolnienie lekarskie urlop ulegnie przesunięciu, a już wzięty ulegnie zawieszeniu do skończenia zwolnienia. Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa sie 1 stycznia, więc będzie Ci przysługiwało 26 dni na 2004 r.
Jeszcze jedno co roku przysługują Ci 2 pełnopłatne dni opieki na dziecko (tak ekstra).
Pozdrowionka i zdrowia życzę

cytuję:

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
Przez jaki okres przysługuje mi prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli urodziłam drugie dziecko w okresie urlopu wychowawczego?

Zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadający po porodzie. W przypadku urodzenia drugiego dziecka przez 16 tygodni.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267) ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 180 § 1 K.p. pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

16 tygodni - przy pierwszym porodzie,

18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,

26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu mogą przypadać co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 3 K.p.).

Zatem okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającej po porodzie drugiego dziecka wynosi 16 tygodni (18 tygodni skrócone o 2 tygodnie).

Dodajmy, że pracownica, która urodziła dziecko w okresie urlopu wychowawczego, nie przerywa tego urlopu. Przebywając na urlopie wychowawczym pobiera zasiłek macierzyński.

Tak na marginesie 182 dni chorobowego w skali roku sumuje się je, jeżeli pomiędzy kolejnymi absencjami chorobowymi nie było co najmniej 30 dni przerwy.


Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.)
tekst jednolity z dnia 9 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 267)
zmiany:
Dz.U. 2006 Nr 221, poz. 1615
Dz.U. 2005 Nr 10, poz. 71
Dz.U. 2004 Nr 121, poz. 1264
Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074
Dz.U. 2001 Nr 99, poz. 1075, Nr 154, poz. 1791
Dz.U. 2000 Nr 53, poz. 633
Dz.U. 1999 Nr 110, poz. 1256
Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni.

Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej "okresem zasiłkowym", wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.
2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.
3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Gościu-
za pierwsze 33 dni wypłaca pracodawca wynagrodzenie, za okres czasowej niezdolności do pracy w wys. 100% ( art. 92 par. 1 pkt 2 K.p.)
później ze świadczeń ZUS - zasiłek chorobowy w wys. 100% podstawy ( art.8 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa(j.t. Dz. U. z dnia 21 lutego 2005 r. Nr 31, poz. 267)

pozdrawiam

Witam.
Co do zasady, nowy pracownik nabywa prawo do świadczeń z tytułu choroby po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli np. pracownik został zatrudniony 30 czerwca i choruje od 25 czerwca do 10 lipca, to za okres choroby od 25 do 30 czerwca nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego. Nabywa je dopiero od 1 lipca - po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Bywa jednak, że niektórzy pracownicy mają prawo do świadczeń z tytułu choroby już od 1. dnia niezdolnosci do pracy - przypadki te są wymienione w art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).
Więcej na ten temat znajdziesz również na Portalu Kadrowym: http://www.portalkadrowy....p?doc_id=196293

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 62. 1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25 % wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Po ustaniu zatrudnienia może Pan być dalej na chorobowym. Osoba, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treścią art. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała:
1) nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (…)”.

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia będzie przysługiwał, wtedy, gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstanie w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia wypłacany będzie Panu przez ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Tam też należy dostarczyć obecne i kolejne zwolnienia lekarskie.
Korzystając z zasiłku chorobowego należy pamiętać o tym, że ZUS jako płatnik świadczenia może skontrolować, czy prawidłowo wykorzystywane jest zwolnienie lekarskie.


| To bardzo proste, na tyle proste, że w dzisiejszych czasach mało kto
| umie,  mimo, że przepisy są bardzo proste, zrozumiałe i przyjazne.
| założenie:
| - Podstawa 1500
| - miesiąc: Luty (29dni)
| - liczba dni nieobecności 12
| rozwiązanie:
| 1500:30=50
| 50 x 12 = 600
| płaca za przepracowane dni:
| 1500-600=900
| kwotę 600 zmniejszamy o składki, które płaciłby, gdyby nie był chory
| (13,71%, art 45 ustawa z 25.06.1999):
| 600 * 13,71% = 82,26
| 600 - 82,26 = 517,74
| Wynagrodzenie chorobowe:
| 517,74*80%=414,19
A tu ja się czepię ;)
To powinna być średnia z 12 miesięcy. Czyli od lutego 2007 do stycznia
2008 -Co za różnica? Wielka, bo w międzyczasie zmieniła się kwota
składki na ubezpieczenie rentowe od lutego 2007 do czerwca 2007
(ewentualnie maja 2007 jak ktoś dostawał pobory 'do 10.')będzie minus
18,71%, od lipca 2007 do grudnia 2007 - 15,71%, no i dopiero za styczeń
2008 - 13,71%.
wiem, czepiam się ;)


Witam.
To nie jest czepianie sie. Tak się powinno liczyć! Wynagrodzenie z art. 92
Kp  liczymy jak zasiłek chorobowy -z małymi wyjątkami. Wszystko jest w
'ustawie zasiłkowej'
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa
tekst jednolity np. tu
http://www.olenka.pl/akty_prawne.php?o=pokaz_akt&akt=21

Autorce wątku chodziło o "jak liczyć prawidłowo wynagrodzenie za czas
przepracowny gdy pracownik połowę m-ca był za zwolnieniu lekarskim?" i nie
ma tu dwóch szkół!
Liczy się zgodnie z § 11
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w
sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w
Kodeksie pracy
tekst jednolity np. tu
http://www.olenka.pl/akty_prawne.php?o=pokaz_akt&akt=15

Pozdrawiam
Ryszard G.


"Terminowe zamówienia często powodują, że szefowie bezprawnie namawiają do wcześniejszego powrotu do pracy chorych pracowników

W takiej sytuacji znalazł się Maciej M., który podczas wyjazdu w góry skręcił sobie kostkę tak niefortunnie, że dostał pięciotygodniowe zwolnienie lekarskie z adnotacją „musi leżeć”. Jednak po dwóch tygodniach na chorobowym zadzwonił jego szef z propozycją, by wrócił. Firma miała bowiem nowe projekty do zakończenia i brakowało rąk do pracy. Obiecał nawet choremu dodatkowe wynagrodzenie.

– Nie bardzo wiem, co mam teraz zrobić. Jeśli nie zgodzę się na tę propozycję, po powrocie ze zwolnienia mogę liczyć się z wymówieniem – martwi się czytelnik. – Jeśli się zgodzę, to czy mam podpisać dodatkową umowę, żebym mógł się domagać tych ekstrapieniędzy?

Utrata zasiłku

Zgodnie z art. 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.), pracownik, który pracuje podczas zwolnienia lekarskiego, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały czas niedyspozycji. Oznacza to więc utratę prawa do zasiłku nie tylko za pozostałe do końca zwolnienia trzy tygodnie, ale także te dwa, które już minęły i rzeczywiście zostały wykorzystane na dochodzenie do zdrowia.Gdy ze zwolnienia lekarskiego wynika, że pracownik musi leżeć w czasie choroby, może się okazać, że straci zasiłek chorobowy nie tylko, jeśli zacznie pracować, ale nawet wtedy, gdy zamiast się kurować, wyjdzie z domu, by np. pozałatwiać zaległe sprawy.

Rezygnacja ze zwolnienia

Pracownik, który chce wrócić wcześniej do pracy, nie musi ryzykować utraty prawa do zasiłku. Może bowiem zrezygnować z pozostałej części zwolnienia. Musi wtedy pójść do lekarza, który wystawił zwolnienie, i poprosić o jego skrócenie. Jeśli wtedy wróci do pracy, nie ma raczej co liczyć na dodatkowe wynagrodzenie, chyba że podpisze z firmą obiecaną przez szefa dodatkową umowę, np. zlecenia czy o dzieło. Warto jednak wspomnieć, że taki pracownik ryzykuje własnym zdrowiem. Nie bez powodu przecież lekarz wystawił mu pięciotygodniowe zwolnienie. Przerwanie go w połowie może oznaczać późniejsze problemy zdrowotne..."
http://www.rp.pl/artykul/91059.html

Oczekujemy nagród , które będą raczej na miarę premii, których zasad nie mogą dopracować się narazie strony od PUZP < poczytajmy sobie <<< Czy należy wliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia
W naszym zakładzie wypłacane są różne składniki wynagrodzenia, w tym między innymi premie kwartalne, dodatki funkcyjne, nagrody. Czy wszystkie składniki wypłacane pracownikowi uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Nie

Przede wszystkim należy pamiętać, że przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego stosuje się zasady dotyczące zasiłków chorobowych. Według tych zasad w podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się składniki wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu przewidują zmniejszanie ich za okres choroby. Oznacza to, że oprócz przepisów ustawy o uwzględnieniu poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych decydują przepisy płacowe obowiązujące w zakładzie.

Generalnie przy obliczaniu podstawy wymiaru tych świadczeń nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, co do których przepisy płacowe nie zawierają przepisu nakazującego zmniejszenie ich w związku z pobieraniem zasiłku. Do podstawy wymiaru dolicza się natomiast składniki wynagrodzenia ulegające zmniejszeniu za czas choroby. W tym drugim przypadku należy jednak pamiętać o sposobie uwzględnianie poszczególnych składników wynagrodzenia. Jeżeli bowiem premie, dodatki, nagrody itp. ulegają zmniejszeniu za dni nieobecności w pracy w sposób proporcjonalny, podlegają uwzględnieniu w podstawie po uzupełnieniu.

W przypadku gdy ulegają o­ne zmniejszeniu w inny sposób, np. kwotowo lub procentowo, dolicza się je w wysokości faktycznie wypłaconej. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnia się także składników przysługujących na mocy umowy o pracę lub innego aktu tylko do określonego terminu za okres po tym terminie oraz tych składników, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu.

Podstawa prawna l Art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
Danuta Klucz
Źródło: Gazeta Prawna Nr 055/2007 z dnia 2007-03-19

Witam,

nie można wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w ciąży. Mówi o tym art. 177 kodeksu pracy.

art. 177 par. 1 Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Ponadto zgodnie z par. 3 tego artykułu jeżeli umowa o pracę na czas określony rozwiązałaby się później niż w trzecim miesiącu ciąży to umowa automatycznie przedłuża się do dnia porodu.

art. 177 § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Dalsze konsekwencje zależą od tego kiedy urodzisz, jeżeli będzie to wcześniej niż data rozwiązania umowy, będzie przysługiwał Ci urlop macierzyński do końca trwania umowy, a poźniej zasiłek macierzyński z ZUS, jeżeli poród nastąpi pożniej niż data rozwiązania umowy, to będzie Ci przysługiwało tylko prawo do zasiłku macierzyńskiego na mocy art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267). Przepis ten stanowi, że ubezpieczonej, będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z którą umowa o pracę została na podstawie art. 177 § 3 k.p. przedłużona do dnia porodu przysługuje zasiłek macierzyński.

USTAWA o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


podaj mi nr dziennika, moze cos tam jeszcze wynajde

Likwidacja zakładu pracy daje podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w ciąży(art. 177 par. 4 kp). Jednakże pracownica taka nabywa wówczas prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu (w wysokości 100 % podstawy wymiaru). Choć w dniu porodu nie jest już pracownicą to nabywa również prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres równy urlopowi macierzyńskiemu przypadającemu po porodzie O wypłatę tych świadczeń należy zgłosić sie do ZUS.

W kwestii prawa do zasiłku ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, przewiduje niżej sprecyzowane zasady:

„Art. 30. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Należy się również odprawa
Odprawa pieniężna stanowi rekompensatę za utratę miejsca pracy. Podstawę prawną stanowi art. 8 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

* jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
* dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
* trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat."

Za Inspektorem PIP Krajewskim z Łodzi - Miłego. Może coś komuś rozjaśni
Wypadek pracownika tymczasowego
Jeśli wypadkowi ulegnie pracownik tymczasowy, to zespół powypadkowy powołuje agencja pracy tymczasowej czy pracodawca użytkownik? Jakie świadczenia pieniężne przysługują poszkodowanym?

Agencja pracy tymczasowej musi zapewnić, aby niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy przystąpił do ustalenia jego okoliczności i przyczyn.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który zaistniał na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, czyli agencję pracy tymczasowej, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie był wypadek.

Jak jest korzystniej dla pracodawcy użytkownika?
Na wniosek agencji pracy tymczasowej poszkodowanego pracownika tymczasowego pracodawca użytkownik, na którego terenie był wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie przekazać agencji dokumentację powypadkową do zatwierdzenia.

Natomiast w interesie pracodawcy użytkownika pozostaje, aby ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik tymczasowy na jego terenie, dokonał zespół powypadkowy tego zakładu.

Świadczenia pieniężne dla pracowników tymczasowych
Pracownikom tymczasowym przysługują świadczenia pieniężne (jednorazowe odszkodowanie i świadczenia rentowe):

z tytułu wypadku przy pracy,
w razie choroby zawodowej.
Prawo do tych świadczeń ustala się na zasadach, w wysokości i trybie, które określają przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1999 r.)
Na podstawie art. 59 ust. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 maja 1996 r.
w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.*
(Dz. U. z dnia 7 czerwca 1996 r.)
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 110, poz. 474 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§ 1. Orzeczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, zwane dalej "orzeczeniami lekarskimi", oraz orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny mogą być wydawane przez:

§ 5. 1. (1) Orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny jest wydawane na formularzu zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

I ode mnie - nie tylko Ginekolog, ale np. Pediatra, Chirurg też mogą to zrobić - gdy np. dziecko jest po operacji i sama mama go nie jest np w stanie unieść (dziecko ma gorset, gips itp).

Pozdrawiam
B.

Puma to ja wspominałam o opiece.

Odrębną podstawę do udzielenia pracownikowi zwolnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki przewiduje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na jej mocy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi wolnego, jeżeli ten musi sprawować osobistą opiekę nad:

• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

– nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły, do której dziecko uczęszcza;
– porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki;
– pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
• chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
• innym chorym członkiem rodziny, tj. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi w wieku ponad 14 lat – jeżeli w okresie sprawowania opieki pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

W czasie sprawowania opieki pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje przez okres sprawowania opieki nad członkami rodziny, nie dłużej jednak niż przez:

• 60 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieka sprawowana jest nad dziećmi;
• 14 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Jednak maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Skopiowane stąd: http://www.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... .1.0.1.htm

Jeśli dobrze się doinformowałam w necie, to odpowiednie zaświadczenie (tak jak zwolnienie lekarskie) wypisuje małżonkowi Twój lekarz prowadzący.

Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku

Czy waloryzacją podstawy wymiaru zasiłku są objęci wszyscy ubezpieczeni?

Jeżeli obliczasz podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników niezdolnych do pracy, na pewno nieraz zastanawiałeś się, czy podlega ona waloryzacji. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są zasady waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przeczytaj ten tekst.

Waloryzacji podlega zarówno podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalona dla pracowników, jak i dla ubezpieczonych niebędących pracownikami. Jest ona przewidziana tylko wtedy, gdy po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego wypłata zasiłku została przedłużona.
Zasady waloryzacji są następujące, jeżeli przedłużenie wypłaty zasiłku chorobowego nastąpiło:
1) w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego,
2) w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego,
3) w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego,
4) w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego
(art. 44 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 ze zm.). Prezes ZUS ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego, wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego obowiązujący w następnym kwartale.
PAMIĘTAJ !
Waloryzacji podlega zarówno podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalona dla pracowników, jak i dla ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Kajanna – długość urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu pierwszego dziecka wynosi 18 tygodni, po urodzeniu drugiego -20 tygodni. Kobieta po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu może zrezygnować z pozostałej części a wtedy zgodnie z art.180 § 5Kodeksu Pracy pozostałą część udziela się ojcu. Jest to też zgodne z art. 29 §1 pkt.4a „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” (Dz.U.06.221.1616) .Czyli teoretycznie Twój mąż mógłby dostać 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego. Nie wiem tylko czy będzie mu przysługiwał ze względu na to że Ty nie pracujesz i nie masz pracodawcy a co za tym idzie – nie masz prawa do urlopu macierzyńskiego. Warunkiem uzyskania tego urlopu przez męża jest Twoje zrzeczenie się prawa do tego urlopu – a nie możesz zrzec się tego czego nie masz. Ale w wolnej chwili zadzwonię do Inspekcji Pracy i jeszcze to potwierdzę i Ci napiszę.
Po urodzeniu się Maluszka Twój mąż może wykorzystać:
- 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka – podstawa wniosek pracownika + odpis aktu urodzenia się dziecka
- na Ciebie w razie cesarki – do 14 dni kalendarzowych ( zgodnie z Ustawą o której pisałam wyżej art. 32,33) – druk L-4 wystawi szpital lub ginekolog
- na już urodzone dziecko – do 60 dni kalendarzowych w roku ale tylko w wypadku gdy Ty nie będziesz mogła osobiście sprawować opieki nad dzieckiem np. pójdziesz do szpitala.
- 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym – art.188 Kodeksu Pracy
I praktyczne rady ( z punku widzenia kadrowej)
Opiekę na Ciebie niech mąż bierze tylko na dni „robocze” – wtedy, kiedy powinien być w pracy. Dlatego że zwolnienie wypisane na 14 dni – da mu 2 tygodnie, a brane, np od poniedziałku do piątku – prawie trzy. Liczy się liczba dni na zwolnieniu. Tak samo jak opieka nad dzieckiem. Też dobrze brać tylko tyle ile wypada dni pracy. Trochę trzeba nabiegać się po kolejne druki, ale suma sumarum wychodzi więcej dni. Acha zwolnienie na Ciebie czy dziecko (zasiłek opiekuńczy- tak to się nazywa) przysługuje dopiero po wypisie do domu. Dopóki jesteś w szpitalu- nie, bo to szpital pełni „funkcję opiekuńczą”.

W międzyczasie sama znalazłam w przepisach prwnych odpowiedź na moje pytanie. Pragnę podzielić się moją wiedzą z ewentualnie potrzebującymi takiej informacji.

Renta chorobowa została wprowadzona do systemu swiadczeń ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 1975 r. ustawą z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 47, poz. 280 z późn. zm). Artykuł 56 tej ustwy nowelizuje ustawę z dnia 23 stycznia 1968 r o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późn. zm) poprzez dodanie w niej po art. 29 rozdziału 2a, w brzmieniu: "Rozdził 2a. Renta chorobowa. Art. 29a. Renta chorobowa przysługuje pracownikowi....itd". Od dnia 1 stycznia 1983 r. rentę chorobową zastąpiono świadczeniem rehabilitacyjnym na mocy ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. z 1983 r. nr 5, poz. 33). Art. 12 ust. 2 tej ustawy brzmi: "Ilekroć w przepisach prawnych jest mowa o rencie chorobowej, należy przez to rozumieć świadczenie rehabilitacyjne".
Zatem renta chorobowa została na mocy tej ustawy zastąpiona świadczeniem rehabilitacyjnym. Czyli renta chorobowa (którą wprowadzono w przepisach prawnych od 1 stycznia 1975 roku obowiązywała do końca 1982 roku), a od 1 stycznia 1983 to samo świadczenie nazwano - świadczeniem rehabilitacyjnym. Okres pobierania czy to renty chorobowej czy świadczenia rehabilitacyjnego zaliczany jest do stażu pracy przy naliczaniu emerytury do tzw. okresu nieskładkowego , a do nagrody jubileuszowej w pełnym wymiarze czasu trwania tej renty czy swiadczenia rehabilitacyjnego.
Sadzę, że zmieniono nazewnictwo z powodu mylnej interpretacji renty chorobowej, mylono ją z rentą inwalidzką przyznawaną z powodu niezdolnosci do pracy z powodu choroby. W moim konkretnym przypadku musiałam udowodnić sama, że renta chorobowa , przyznawana w odległych czasach, to to samo co obecnie świadczenie rehabilitacyjne. Po przedstawieniu ww. aktów prawnych w moim Biurze Kadr uznano mi okres pobierania renty chorobowej do wysługi lat.
Z poważaniem,
Aniela

Jeśli chodzi o obliczanie wynagrodzenia chorobowego to rozumię obliczanie natomiast moja gówna księgowa spiera sie ze mną jeśli cjodzi o obliczenia wynagrodzenia zasadniczego w tym przykładzie podstawę czyli: 850/30=28,33
28,33*11=311,63 i to jest wynagrodzenie zasadnicze, natomiast właśnie moja główna mówi że to wynagrodzenie podstawowe nie dzieli sie przez 30 (tak jak w tym przykładzie) tylko przez liczbe dni roboczych w danym miesiącu, czyli to był maj to przez 20 dni roboczych. Więc co wy na to bo ja mam mętlik w głowie i nie wiem do kogo mam się ustosunkować!!!


Odpowiedz na Twoje pytanie zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
(publikacja: Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289, z 1997 r. nr 2, poz. 15, z 2002 r. nr 214, poz. 1811 oraz z 2003 r. nr 230, poz. 2292)

§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

USTAWA
z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
(Dz. U. 12 lipca 1999 r.)

Ten post powinien się znaleźć w grupie Wymiana Doświadczeń a nie Sztuczki i kruczki.

Ale do rzeczy.
Najprawdopodobniej jest to różnica między wynagrodzeniem zasadniczym za miesiąc a potrąceniem wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku.
Zgodnie z Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy potrącenie za okres pobierania zasiłu/wyn. chorobowego oblicza się:
§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Natomiast zasadnicze w niepełnym m-cu oblicza się wg nast. paragrafu tego samego rozporządzenia:
§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

Pozdrawiam

W omawianym przypadku Mar myślę, że pracownik bedzie potrafił poświadczyć, że związek z pracą był


Jaki związek i z jaką pracą?

Zgodnie z art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami), za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Również uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
- innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
- zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
- zwykłego spożywania posiłków,
- odbywania nauki lub studiów.

Osoby, które doznały wypadku w drodze do pracy lub z pracy mają prawo do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zmianami) oraz z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r., Nr 60, poz. 636).

Tak jak radzi Janusz, przesłuchaj świadków, kolezanki którym poszkodowany opowiedział o zdarzeniu i sporządź kartę wypadku.

Witam !
Jestem żołnierzem zawodowym i pilnie potrzebuję wskazania powiązania ustawy o publicznej służbie krwi i ustawy o zawodowej służby wojskowej.

Spotkałem się z sytuacją, w której przełożony nie chciał puścić podwładnych na oddanie krwi, a po pokazaniu ustawy o publicznej służbie krwi stwierdził, że nie dotyczy ona żołnierzy zawodowych tylko osób cywilnych.

zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi:

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:
1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,


ale art. 60 ustawy o zawodowej służbie wojskowej mówi:
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe
dni wolne od służby, rozkład czasu służby w tygodniu, sposób udzielania
czasu wolnego oraz sposób prowadzenia ewidencji czasu służby, a także
okoliczności powodujące przekroczenie tygodniowego czasu służby. Rozporządzenie
powinno w szczególności tak określić rozkład czasu służby w tygodniu,
aby ustalać zadania służbowe w ramach czterdziestu godzin w pięciodniowym
tygodniu służby.


oraz art. 60b:
Zwolnienie żołnierza zawodowego od zajęć służbowych z powodu choroby następuje
na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z
2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792).


Potrzebuje żeby pomógł mi ktoś w odnalezieniu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej łączące te dwie ustawy.
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!

Renta chorobowa została wprowadzona do systemu swiadczeń ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 1975 r. ustawą z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 47, poz. 280 z późn. zm) - tam poczytasz wiecej


hej
wiem ze pewnie temat sie przewijal przez grupe
juz kilka krotnie ale wybaczcie gdyz czytam grupe
pierwszy raz i nie zagladalem do archiwum

oto moje pytanie:

jakie prawa ma kobieta samotna w ciazy :
chodzi mi glownie o wynagrodzenie przed i po porodzie


obojętnie samotna ,niesamotna

art.176 k.p nie wolno zatrudniac kobiety przy pracach
uciążliwych,szkodliwych
art.177 nie wolno wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w okresie ciąży,ani w
okresie urlopu macierzyńskiego chyba,że sama zawiniła itp. inne aspekty tego
art. pewnie Cię nie interesują.
art.178 nie wolno zatrudniach w godzinach nadliczbowych, ani w porze
nocnej,nie wolno bez zgody delegować jej poza miejsce pracy
art.179 po przedst.zaswiadczenia o stanie zdrowia ma obowiazek pracodawca
przenieść kobietę do lżejszej pracy, jesli to powoduje obniżenie
wynagrodzenia obowiązany jest jej wypłacać dodatek wyrównawczy...Świadczenia
z ubezpieczenia chorobowego:
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.
U. Nr 60, poz. 636 z późn.zm. - dalej Ustawa)

należy ci się zasiłek porodowy, do zasilku porodowego masz prawo jeżeli
jestes ubezpieczona,urodzisz dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub
w okresie urlopu wychowawczego...
gdy urodzisz dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego np.po ogloszeniu
upadlosci .likwidacji Zus jest odpowiedni za dalsze wypłaty...

podst. prawna Dz.U Nr 60 ,poz 636 z późn.zmianami ...

art.180  przysługuje urlop macierzynski
26 tygodni przy pierwszym i każdym następnym porodzie
39 tygodni w przypadku gdy ur. sie wiecej niz jedno dziecko przy jednym
porodzie
- 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego może przypadać przed prze widywaną datą
porodu
-po porodzie przysługuje urlop nie wykorzystany przed porodem

art.185 świadectwo lekarskie przedst. pracodawcy obliguje go do udzielania
pracownicy zwolnien od pracy na zalecane badania,pracownica zachowuje prawo
do wynagrodzenia

art.186 obowiazek udzielenia urlopu wychowawczego
art.187matka karmiaca ma prawo do dwóch pólgodzinnych przerw wliczanych do
czasu pracy na karmienie maleństwa
matka mająca wiecej niż jedno dziecko ma prawo  do dwoch przerw 45
minutowych, na wniosek pracownicy mogą przerwy takie być udzielanie łącznie.
przerwa taka nie przysluguje jezeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6
godzin dziennie...
zgodnie z art.188 przysługują w ciągu roku pracownicy 2 dni ,z tyt.opieki
nad dzieckiem , z zachowaniem wynagrodzenia

 zasiłek porodowy przysługuje w wys.20% przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.Jeżeli twój pracodawca zatrudnia
powyżej 20 osób jest zobowiazany do wypłacenia zasiłku porodowego.
Pracodawca stwierdza czy masz prawo do tego zasiłku w innym przypadku
wypłaca go ZUS.

wysokość zasiłku porodowego
od 1.09 do 31.12 2000r.  373,96 zł
od 1.12 do 28.02.2001 ., 381,15
od 1.06.2001 .408,71

zasilek macierzynski zalezy  od przecietnego wynagrodzenia ,jakie
otrzymywałaś przez sześć miesięcy

Tak więc pracodawca ma obowiązek na podst.dostarczonego mu zaswiadczenia
lekarskiego przy obniżeniu wynagrodzenia zrekompensować tę stratę i musi Ci
wypłacić dodatek wyrównawczy..Jeśli ustaną przyczyny ma obowiązek przywrócić
cię na stanowisko zgodne z zawartą umową ....

Jeszcze jest możliwość  zgodnie z art. 142 k.r.o i 754 k.p c odnosi sie to
do kobiet, które chcą wnieśc sprawę przeciwko ojcu przed narodzeniem się
dziecka...o tym jednak nie będę się rozpisywała domyślając się,że nie chodzi
o taką sprawę ...

Sandra


Wkrótce zakopiemy się we wnioskach podwładnych o przeliczenie świadczeń chorobowych wypłaconych im w ciągu trzech ostatnich lat. Dodatkowo istnieje niebezpieczeństwo, że odsetki obciążą kieszenie pracodawców

Pracownicy mogą bowiem występować teraz z wnioskami do nas o dokonanie korekty uiszczonych im wynagrodzeń za czas choroby zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Prawo takie zyskali po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (SK 16/06), opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 119 (poz. 771) z 7 lipca 2008 r. Znaczy to, że właśnie od tego dnia (7 lipca 2008 r.) obowiązuje. Trybunał zakwestionował w tym orzeczeniu dotychczasową wykładnię stosowaną przez ZUS co do wliczania premii i nagród do podstawy wymiaru wskazanych należności. Wykładnia ta bardzo wąsko interpretowała art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Według niej do podstawy wchodziły wyłącznie te składniki wynagrodzenia, których zawieszenie bądź obniżenie za czas przebywania na wynagrodzeniu chorobowym lub zasiłku wyraźnie przewidywały przepisy wewnątrzfirmowe, np. układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania czy indywidualne angaże. Taka interpretacja pogarszała pozycję załóg mniejszych firm zatrudniających poniżej 20 osób. Nie muszą one tworzyć regulaminów płacowych, nie są też zwykle objęte układami zbiorowymi, a pracodawcy zazwyczaj zapominają regulować kwestie naliczania nagród w umowach o pracę. Nie były też uwzględniane nagrody, jeśli wedle regulaminu płacowego szef mógł je wypłacić za okres korzystania ze zwolnienia lekarskiego czy zasiłku. Takie właśnie praktyki zakwestionował Trybunał. Stwierdził, że cytowany przepis jest sprzeczny z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim wyklucza z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składniki wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe i których nie dostaje za czas pobierania zasiłku chorobowego.

LICZĄ SIĘ OPŁACONE SKŁADKI I BRAK WYPŁATY ZA CZAS ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO

Od 7 lipca 2008 r. do podstawy wymiaru przyjmujemy zatem składniki pensji, od których odprowadziliśmy składkę chorobową, a których nie uiściliśmy zatrudnionemu za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku

Warunki te muszą zachodzić łącznie – tłumaczy ZUS w obszernych wyjaśnieniach zamieszczonych na swojej stronie internetowej.

Wykluczamy jednak te składniki pensji, co do których obowiązujące u nas przepisy płacowe albo umowy o pracę (jeśli nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia regulaminów wynagradzania) przyznają podwładnemu prawo za okres przebywania na zasiłku. Przypomnijmy, że regulaminów płacowych nie musimy uchwalać, zatrudniając przynajmniej 20 osób nieobjętych układem zbiorowym lub objętych, ale na tyle ogólnym, że nie da się ustalić na jego podstawie indywidualnych poborów.

Takie nagrody czy premie nie zwiększały i nie zwiększają świadczeń chorobowych. Nie musimy wobec tego dokonywać żadnych przeliczeń w celu włączenia ich wskutek wyroku Trybunału do podstawy ich wymiaru. W razie braku takich postanowień w naszych przepisach wewnętrznych albo angażach pracowników uznajemy, że nie wypłacamy zatrudnionym danego składnika wynagrodzenia za czas przebywania na wynagrodzeniu chorobowym czy zasiłku. A skoro tak, to powinniśmy go wliczyć do podstawy wymiaru tych świadczeń, ale w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

więcej znajdziecie tutaj:
http://www.rp.pl/artykul/..._i_zasilki.html

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ten stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.
Zwracam jednakże uwagę, iż należy odróżnić czynność polegającą na zawiadomieniu pracodawcy o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, od samego dostarczenia zwolnienia lekarskiego.
Otóż, zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia łącznie za okres do 33 dni w roku kalendarzowym, a począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636 z późn. zm) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.
W przypadku bowiem, gdy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostało dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Obniżenia tego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.
Nadmieniam, iż w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie obejmuje okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy i zasiłek chorobowy, obniżenie o 25% wysokości stosuje się wyłącznie do zasiłku chorobowego.
Zwracam także uwagę, że w razie gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia i jest orzeczona więcej niż jednym zaświadczeniem lekarskim, termin 7 dni powinien być liczony od daty wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i uprawnia do zasiłku. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wysokość zasiłku ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem, które łącznie z poprzednimi obejmuje okres co najmniej trzydziestodniowy, do dnia dostarczenia zaświadczeń lekarskich.

Żródło: http://www.poradaprawna.p...ozycja&id=26261

Prosze o stworzenie pisma do ZUS w celu weryfikacji zwolnien lekarskich

A czy nie chodzi czasem o pismo do ZUS w celu weryfikacji prawidlowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy i wypłaty zasiłku chorobowego? Bo jeśli o to chodzi to powinna to zrobić kadrowa a nie behapowiec.

USTAWA o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 59. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli.
2. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:
1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:
a) w wyznaczonym miejscu,
b) w miejscu jego pobytu;
2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;
4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.
4. Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Wezwanie zawiera informację o skutkach, o których mowa w ust. 6 i 10.
6. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w terminie, o którym mowa w ust. 5, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.
7. Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy.
9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wręcza w dniu badania ubezpieczonemu, informując go równocześnie o konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy.
9a. W przypadku wystawienia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym fakcie wystawiającego zaświadczenie lekarskie.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku.
11. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła pracodawcy ubezpieczonego, którego ta decyzja dotyczy.
12. Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zakład informuje pracodawcę o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
Szczegółowe zasady kontroli określa rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Zgodnie § 1 ust 1 kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:
1. nie wykonuje pracy zarobkowej,
2. nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. 2. ęłęó§ 7.
Kontrola powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki.
Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy płatnik składek wystawia imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W razie stwierdzenia w trakcie kontroli okoliczności, o których mowa powyżej, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005r., Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)
• Art. 1, 5, 7-10 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. 1999r., Nr 65, poz. 743 z późn. zm.)